MEGTEKINTÉS
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ezen az oldalon a következő adatkezelési tájékoztatókat láthatja:

Általános adatkezelési tájékoztató

Cookie szabályzat

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

1. Az adatkezelő és a személyes adatok Az adatkezelő az a személy vagy szervezet, amelyik meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit. A jelen esetben az adatkezelő („Adatkezelő” vagy „mi”) a P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroen utca 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-263904). Személyes adat minden olyan információ, amely Önre vonatkozik, és amelyből Ön azonosítható, például az Ön neve vagy telefonszáma.

 

2. Elérhetőségünk kérdések vagy problémák esetén Az adatvédelmi tisztviselőnk a PETERKA & PARTNERS Iroda, amelynek elérhetőségei a következők:

Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 4.

Telefonszám: +36 1 235 1090

E-mailcím: dpo@peterkapartners.hu

Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérdései, kifogása vagy aggályai merülnek fel, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőnkkel a fenti elérhetőségeken.

 

Ha bármilyen egyéb kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, hogy írjon nekünk a kapcsolat@p-automobil-import.hu email címre. A megkeresés beérkezése után haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot.

 

3. A személyes adatok forrása Termékeink és szolgáltatásaink értékesítése és reklámozása kapcsán, illetve egyéb üzleti kapcsolat során különböző módokon juthatunk az Ön személyes adataihoz, elsősorban az alábbi módokon:

Közvetlenül Öntől • Szerződéses kapcsolat létesítése esetén • Személyes, telefonos, vagy elektronikus (pl. emailen, a honlapunkon lévő nyomtatványon vagy chat ablakon keresztül történő) érdeklődés vagy kapcsolatfelvétel esetén • Direkt marketing megkeresésekre vonatkozó hozzájárulásával vagy nyereményjátékainkban való részvételével • Bármilyen egyéb célú személyes, telefonos, emailes vagy postai úton történő megkeresésünk útján • Valamilyen szerződéskötéssel kapcsolatos felhívásunkra, tenderünkre vagy álláspályázatunkra való jelentkezés útján

Más forrásból • Elsősorban kereskedőhálózatunk valamelyik tagjától, illetve ügynökünktől • Márkaszervizünktől • A Frey Services Kft-től, illetve egyéb üzleti partnerünktől • Az Ön nevében esetlegesen eljáró más személytől, ügyintézőtől • Elektronikus vagy offline közvetítő felületen vagy szolgáltatón keresztül • Nyilvánosan elérhető adatbázisokból vagy más forrásokból (pl. cégjegyzéki adatok) • Az általunk üzemeltetett honlapok böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján is személyes adatokhoz juthatunk a weblapok használatával és egyes technikai jellemzőkkel kapcsolatban.

 

4. A személyes adatok tárolásának helye Személyes adatait elektronikusan a cégcsoportunk anyavállalata, az Emil Frey AG által üzemeltetett szervereken tároljuk, papíralapon pedig székhelyünkön, illetve esetlegesen irattárolással megbízott adatfeldolgozónknál. Elektronikus adatainak tárolásában igénybe vehetjük az általunk nagykereskedelmi úton forgalmazott autómárkák gyártóinak rendszereit. A Svájcban történő adatfeldolgozás az az Európai Bizottság döntése szerint egy tekintet alá esik az EU-n belüli adatfeldolgozással.

 

5. Az adatkezelések célja és jogalapja Az adatkezelések céljáról és jogalapjáról lentebb az egyes adatkezeléseknél talál tájékoztatást. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes adatkezeléseknek egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet. Ezekben az esetekben ezeket a személyes adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap is fennáll. Ilyen eset például, ha Ön tesztvezetési adatlapot tölt ki, de egyúttal külön hozzájárulását adja marketing célú megkeresésekhez is.

Tájékoztatjuk, hogy a P Automobil Import Kft. az általa importált gépjárművek belső információs rendszerei tekintetében nem jár el adatkezelőként.

 

6. Az adatkezelések időtartama Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg. Ha több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor minden esetben a hosszabb megőrzési idő érvényesül. Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, akkor az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, majd a szerződés vagy az ügyfélkapcsolat megszűnése után az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeljük. Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását, vagy ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósul és nincs további adatkezelési cél, akkor a cél megvalósulásáig. Bármely esetben azonban, ha jogszabály kötelezővé teszi számunkra a személyes adatok tárolását (ideértve pl. egyes dokumentumok megőrzését), akkor a személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk. Ilyen jogszabályi előírást tartalmaz többek között • a számviteli törvény (azaz a 2000. évi C. tv.) az ún. számviteli bizonylatokra (pl. számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat stb.), melyeket 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni, illetve • az adózás rendjéről szóló törvény (azaz a 2017. évi CL. tv.) az adóügyi bizonylatokra, amelyeket főszabály szerint az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznünk. Más esetekben, például, ha az adatkezelés jogalapja valamilyen jogos érdekünk, vagy más okból eltérünk a fentiektől, külön tájékoztatjuk Önt lentebb az adott adatkezelés időtartamáról.

 

7. A személyes adatok címzettjei A személyes adatai nem hozzáférhetők bárki számára. Szabályozzuk, hogy az Adatkezelő szervezetén belül és kívül (pl. amikor adatfeldolgozókat veszünk igénybe bizonyos okokból) ki férhet hozzá a személyes adatokhoz. A személyes adatok közlése szigorúan a jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt célok eléréséhez szükséges és ésszerű mértékre korlátozódik. Az Adatkezelő saját szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag azoknak a mindenkori munkaköröknek a betöltői és az őket ellenőrző vagy felügyelő döntéshozó vagy döntéselőkészítő szintek egyes munkaköreinek betöltői jogosultak hozzáférni, akiknek a munkája az adott adatkezelés céljának megvalósításához szükséges. Ezek a munkatársak kizárólag a szükséges hozzáférés elve szerint, a minimálisan szükséges mértékben férnek hozzá a személyes adatokhoz. Belső eljárási és szervezeti intézkedésekkel törekszünk arra, hogy az Ön személyes adatainak védelme minden üzleti folyamatunkban következetesen érvényesüljön. Harmadik feleknek elsősorban az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk személyes adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesítsük, pl. egyes hatóságok által kötelezően előírt adatszolgáltatások esetén. Személyes adatokat továbbíthatunk különösen az alább felsorolt címzetteknek, illetve az egyes adatkezeléseknél alább bemutatott további címzetteknek: • A Frey Services Kft. és az Emil Frey AG, amelyek egységes informatikai, pénzügyi, számviteli, könyvelési, kontrolling és HR szolgáltatásokat nyújtanak számunkra; • A forgalmazott autómárkák gyártói, melyek informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtanak; • Bíróságok, hatóságok, helyi és központi államigazgatási szervek, amennyiben erre jogszabály feljogosít vagy kötelez minket; • Vállalkozóink, megbízottaink, együttműködő partnereink vagy meghatalmazottaink, akik részt vesznek az adatkezeléssel járó szolgáltatás teljesítésében.

 

8. Az Ön jogai Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az itt felsorolt jogok illetik meg, amelyekről alapvetően az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve bizonyos esetekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezik.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Ön kérelmére megfelelő intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkeiben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megadjuk.

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

 

A hozzáférés joga:

Ez a jog lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről. Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos lényeges információkhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk többek között az adatkezelés céljai, az érintett adatok kategóriái, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve az Ön jogai.

Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. A másolat készítése első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel, ha az adatkérés terjedelme miatt ez indokolt. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg (pl. PDF vagy Word dokumentumként).

 

A helyesbítés joga:

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelések jogalapját alább minden esetben feltüntetjük.

 

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy a korlátozott adatokat csak tárolhatjuk, de más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes jogszabályban meghatározott esetekben kezelhetjük. Az Ön kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik vagy az Önnel megkötött, illetve megkötendő szerződés teljesítésével függ össze, és az adatkezelés automatizált módon történik, Ön jogosult arra, hogy az adatokat tőlünk tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) megkapja és ezeket Ön egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog: Kérjük, hogy ezt a bekezdést a tiltakozás jogáról fokozott figyelemmel olvassa el. Ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené Önt.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

- az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

- meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

- az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Panasztétel joga az adatvédelmi hatóságnál:

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy álláspontját minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk. Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni, sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A Hatóság elérhetősége: Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefon: (06-1) 391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az Ön jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz is fordulhat. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

9. Az Adatkezelési tájékoztató módosításai és elérhetősége A jelen Adatkezelési tájékoztatót bármikor frissíthetjük, módosíthatjuk, ha valamilyen okból pontosításra vagy kiegészítésre szorul. Az Adatkezelési tájékoztató keltét a dokumentum alján szereplő dátum határozza meg. A kiegészítések és módosítások a frissített Adatkezelési tájékoztató közzétételével azonnal hatályba lépnek. A közzétételre honlapunkon kerül sor. Javasoljuk, hogy időről-időre tanulmányozza át a tájékoztatót annak érdekében, hogy értesüljön az Önt érintő változásokról. Jelen Adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének napja:

2020. augusztus 13.

 

 

 

 

 

DIREKT MARKETING / HÍRLEVÉL

 

DIREKT MARKETING / HÍRLEVÉL

 

 

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok • az Ön vezeték- és keresztneve, • az Ön email címe, • az Ön lakcíme, • az Ön telefonszáma,

Termékadatok • autójának márkája és típusa • autójának alvázszáma

Egyéb ügyféladatok • finanszírozási adatok • biztosítással kapcsolatos adatok • pénzügyi-forgalmi adatok • életkor • érdeklődési kör, vásárlással kapcsolatos tervek, értesülés forrása

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Ha Ön nem járul hozzá adatai kezeléséhez vagy a hozzájárulását visszavonja, nem fogjuk tudni Önt megkeresni marketing ajánlatainkkal, így Ön adott esetben árkedvezményekről, akciókról, nyereményjátékokról maradhat le.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja Az adatkezelés célja, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot és akár meglévő autója márkájától és típusától függő, vagy attól független direkt marketingajánlatokat (ideértve az információs felméréseket, meghívókat, reklámokat, hírleveleket és nyereményjáték felhívásokat) küldhessünk Önnek azokon a módokon, amikhez Ön hozzájárult. Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik.

 

4. Az adatok címzettjei Harmadik feleknek elsősorban az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük. E körben különösen az alábbi címzettek számára továbbítunk személyes adatokat: • Reklám-, marketing- és médiaügynökségek, • Technikai beszállítók, ideértve pl. a lokális vagy felhő alapú tárhelyszolgáltatókat, weboldal üzemeltetőket, marketing automatizálási platformokat, levélküldő rendszereket stb. • Postai szolgáltatók, egyéb küldemény kézbesítő, fuvarozó, fuvarszervező vállalkozások. Az adatokat továbbíthatjuk továbbá az általunk importált gépjármű márka márkakereskedelmi és szerviz hálózat egyes tagjainak. Az adattovábbítás célja ezekben az esetekben az, hogy Önt minél hatékonyabban érhessük el az Önt érdeklő autómárkával kapcsolatosan, és hogy Ön mind az általunk, mind pedig a márkakereskedők/márkaszervizek által szervezett akciókról, hírekről stb. értesülhessen. Felhívjuk figyelmét arra, hogy egyes esetekben a márkakereskedők/márkaszervizek önálló adatkezelőnek is minősülnek és saját adatkezelési tájékoztatójuk is irányadó.

 

5. Az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő adatkezelés

A direkt marketing céljából gyűjtött személyes adatait ettől az eredeti céltól eltérő célból is kezeljük, nevezetesen célzott reklámozási szolgáltatás igénybevétele érdekében, és ennek keretében továbbítjuk azokat harmadik feleknek (reklám-, marketing- és médiaügynökségeknek, ideértve a Google-t is). Ez az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, a vonatkozó összeegyeztethetőségi elemzést kérésére rendelkezésére bocsátjuk.

 

NYEREMÉNYJÁTÉKOK

 

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok • az Ön vezeték- és keresztneve,

• az Ön email címe,

• az Ön lakcíme,

• az Ön telefonszáma,

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Ha Ön nem járul hozzá adatai kezeléséhez vagy a hozzájárulását a játék lebonyolítása előtt visszavonja, részvétele a nyereményjátékban lehetetlenné válik és így a kapcsolódó játékszabályzat alapján a játékból ki kell zárnunk.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja Az adatkezelés célja, hogy biztosítsa az Ön részvételét a nyereményjátékban, azaz hogy Ön játékosként azonosítható legyen, és hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot a játékkal kapcsolatban. Nyertesség esetén az adatkezelés célja továbbá a nyereményjátékkal kapcsolatos adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségeink teljesítése. A játékra jelentkezők és a nem nyertesek vonatkozásában személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik. A játék nyertesei vonatkozásában személyes adatainak kezelése jogszabályi kötelezettségen alapszik. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha Ön a nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos hozzájárulás mellett adatainak marketing célú kezeléséhez is hozzájárult, akkor a jelen tájékoztató ’Direkt Marketing’ fejezete is irányadó.

 

4. Az adatkezelés időtartama Amennyiben Ön nem nyer a játékban, adatait a nyereményjáték ideje alatt, majd az összes nyeremény átadásától számított 30 napig kezeljük. Nyertesség esetén adatait a vonatkozó jogszabályokban előírt ideig tároljuk.

 

5. Az adatok címzettjei Harmadik feleknek elsősorban az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében továbbítunk adatokat, egyes esetekben pedig azért, hogy jogi kötelezettségeinket teljesíthessük. E körben különösen az alábbi címzettek számára továbbítunk személyes adatokat: • Reklám-, marketing- és médiaügynökségek • Technikai beszállítók, ideértve pl. a lokális vagy felhő alapú tárhelyszolgáltatókat, weboldal üzemeltetőket, marketing automatizálási platformokat, levélküldő rendszereket stb. • Postai szolgáltatók, egyéb küldemény kézbesítő, fuvarozó, fuvarszervező vállalkozások • Jogszabályban meghatározott hatóságok

 

TESZTVEZETÉS (ÜGYFÉL ÉS SAJTÓ)

 

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok 

• az Ön vezeték- és keresztneve

• az Ön email címe

• város vagy irányítószám, illetve

• az Ön telefonszáma

 

Egyéb adatok

• gépjárművezetői engedély száma és érvényessége

• személyi igazolvány száma

• az Ön születési helye és ideje

• az Ön lakcíme • a tesztvezetés preferált helyszíne • indulás és érkezés időpontja

Ellenőrzéshez szükséges adatok • személyi igazolványa bemutatása és abban foglalt adatok rögzítése • vezetői engedély bemutatása és abban foglalt adatok rögzítése • lakcímkártya bemutatása és abban foglalt adatok rögzítése • esetleges egyéb személyazonosító irat bemutatása és abban foglalt adatok rögzítése

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudunk az Ön számára tesztvezetési lehetőséget biztosítani.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja Az adatkezelés célja, hogy az Ön számára lehetővé tegyük a kívánt jármű tesztvezetését, amelyhez szükséges az, hogy Önt azonosítani tudjuk és adott esetben közigazgatási vagy szabálysértési, illetve egyéb jogsértés esetén igényeinek Önnel szemben érvényesítsük, illetve adatait az illetékes hatóság részére kiadjuk.  Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha Ön a tesztvezetésen való részvétellel kapcsolatos hozzájárulás mellett személyes adatainak marketing célú kezeléséhez is hozzájárult, akkor a jelen tájékoztató ’Direkt Marketing’ fejezete is irányadó.

 

4. Az adatkezelés időtartama Adatait a polgári jogi elévülési időhöz igazodva a tesztvezetés befejezésétől számított 5 évig tároljuk.

 

5. Az adatok címzettjei Adatait hatósági megkeresés vagy határozat esetén az illetékes közigazgatási, szabálysértési vagy más hatóságnak továbbíthatjuk függetlenül attól, hogy ez törvényi kötelezettségünk vagy jogosultságunk-e. Ha káreset következik be, adatait továbbíthatjuk az illetékes biztosítótársaságoknak vagy a kárügyintézésben eljáró más megbízottunknak, illetve harmadik személynek. Adatait továbbítjuk annak a márkakereskedőnek, aki a tesztvezetést szervezi és biztosítja az Ön részére.

 

 

ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok • az Ön vezeték- és keresztneve • az Ön email címe • az Ön lakcíme • az Ön telefonszáma 

Gépjárműadatok • alvázszám • rendszám • egyéb gépjármű műszaki és szerződéses adatok, pl. vásárlás és forgalomba helyezés dátuma

Szolgáltatás igénybevételének adatai • az igénybe vett márkakereskedés vagy márkaszerviz neve • az igénybe vett szolgáltatás időpontja • az Ön visszajelzése, a kérdésekre adott válaszai amennyiben azok személyes adatnak minősülnek

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Ha Ön tiltakozik adatai kezelése ellen vagy nem járul hozzá adatai kezeléséhez, ill. hozzájárulását visszavonja, a termékeinkről és szolgáltatásainkról alkotott véleményét nem fogjuk tudni figyelembe venni annak érdekében, hogy emelhessük szolgáltatásaink és üzleti folyamataink minőségét.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja Az adatkezelés célja, hogy visszajelzést kapjunk az Ön vásárlói, ill. ügyféltapasztalatairól és ez alapján emelhessük szolgáltatásaink és üzleti folyamataink minőségét. A személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges, ez az adatkezelés jogalapja. Ennek lényege, hogy az Ön fogyasztói élményével kapcsolatos visszajelzés kéréséhez fűződő érdekünk miatt az adatok kezeléséhez szükséges érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

 

4. Az adatkezelés időtartama Az elégedettség mérésétől számított 6 hónap.

 

5. Az adatok címzettjei Adatait a kapcsolatfelvétel és a felmérés lebonyolítása, valamint kiértékelése céljából a márkacsoport illetékes tagvállalatának, illetve szerződéses partnerének (Márkakereskedő/Márkaszerviz), vagy külső szolgáltatónak továbbítjuk.

 

SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK

(SZERZŐDÉSEK MÁRKAKERESKEDŐKKEL, BESZÁLLÍTÓKKAL stb.)

 

1. A kezelt adatok köre Az adott termék/szolgáltatás, ill. szerződés jellegétől függően:

Kapcsolattartási/azonosítási adatok • az Ön vezeték- és keresztneve • az Ön email címe • az Ön lakcíme • az Ön telefonszáma • az Ön állampolgársága • az Ön egyéb természetes személyazonosító adatai • az Ön egyes okmányaiban szereplő személyes adatok

Szerződéses adatok • az Önnel kötött írásbeli szerződésben vagy ahhoz kapcsolódó, ill. azt helyettesítő dokumentumban (pl. megrendelőlap) fellelhető bármilyen egyéb, személyes adatnak minősülő információ 

Gépjárműadatok • alvázszám • rendszám • forgalmi engedély száma és adatai • egyéb gépjármű műszaki és szerződéses adatok, pl. forgalomba helyezés dátuma

 

Okmányok

• Amennyiben a pénzmosás elleni törvény (lásd alább) alapján az ügyfél-átvilágítás céljából kötelező, személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély fénymásolata vagy scannelt példánya.

• Egyéb esetekben személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély bemutatása és abban foglalt adatok rögzítése.

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk Önnek termékeinket értékesíteni, ill. szolgáltatásainkat nyújtani, illetve nem tudunk adott esetben az Ön által kínált termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolni, illetve igénybe venni. Szintén előfordulhat, hogy vállalkozások közti (B2B) szerződés esetén az Ön, mint kapcsolattartó adatai megadásának elmaradása azt eredményezi, hogy a szerződés nem lesz megköthető vagy teljesíthető.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja Az adatkezelés célja, hogy termékeinket értékesítsük, illetve szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, ideértve többek közt az ingó dolgok (gépjárművek, alkatrészek, merchandise termékek) értékesítését, illetve a profilunkba vágó szolgáltatásokat (pl. szervizelés, cseregépjármű biztosítása stb.) Az adatkezelés célja továbbá, hogy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi szavatossági vagy garanciális kötelezettségünket és bármilyen egyéb, szerződésben vagy jogszabályban előírt további kötelezettségünket teljesíthessük. Amennyiben Ön kínál a részünkre terméket vagy szolgáltatást, úgy az adatkezelés célja az, hogy ezeket igénybe vehessük. Ha Ön nem szerződő fél, hanem egy cég vagy más jogalany nevében jár el, mint annak szerződést kötő képviselője, megbízottja, vagy a szerződésben feltüntetett kapcsolattartója, akkor az adatkezelés célja az Önnel kapcsolatban álló szerződő féllel kötött szerződés teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ha Ön nem szerződő fél, hanem vállalkozások közti (B2B) szerződés esetén képviselő vagy kapcsolattartó, akkor az adatok kezelése jogos érdekünkön alapszik. Ennek lényege, hogy az Önt foglalkoztató vagy megbízó szervezettel kötött szerződés létrejötte és teljesítése okán az adatok kezeléséhez szükséges érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait. Az adatkezelés jogalapja továbbá jogszabályi kötelezettségünk teljesítése a szavatossági és/vagy jótállási igényekkel kapcsolatban.

 

4. Az adatok címzettjei Adatokat továbbíthatunk a márka illetékes kereskedője vagy szervize felé, akik egyes termékek és szolgáltatások nyújtásában elengedhetetlenül részt vesznek. Egyes szolgáltatásokat (pl. kiterjesztett garancia, biztosítások vagy assistance) külső partnerek nyújtanak, akik adott esetben külön adatkezelőnek is minősülhetnek. Ezen szolgáltatások kapcsán az adatokat partnereinknek továbbítjuk. Egyes szolgáltatások hatósági ügyintézést is magukban foglalnak, ezekkel kapcsolatban adatokat továbbítunk az illetékes hatóság felé (pl. új autó forgalomba helyezése). Finanszírozás esetén adatokat továbbítunk a bevont pénzügyi szolgáltató partner felé, akik adott esetben külön adatkezelőnek is minősülhet. Jogvita esetén az adatokat továbbítjuk jogi képviselőnk részére. Ha a szerződés olyan szolgáltatás nyújtására irányul, amivel összefüggésben Önt érintően szabálysértés, bűncselekmény vagy más jogellenes magatartás következhet be (pl. bérautóval vagy szerviz csereautóval okozott baleset vagy elkövetett szabálysértés), az adatokat továbbíthatjuk az illetékes hatóságnak.

 

AJÁNLATKÉRÉS

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok • az Ön vezeték- és keresztneve • az Ön email címe • az Ön telefonszáma

Gépjárműadatok • Modell • Kialakítás

Egyéb adatok • Város vagy irányítószám • Finanszírozással kapcsolatos érdeklődés esetén pénzügyi helyzetre vonatkozó adatok • Az Ön megkeresésében foglalt mindenkori személyes adatnak minősülő információk

 

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételt fogadni, illetve Önnel kommunikálni.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja Az adatkezelés célja, hogy válaszolhassunk az Öntől érkező különféle megkeresésekre (érdeklődés, katalógus kérés stb.) akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül. Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha Ön az ajánlatkéréssel kapcsolatos hozzájárulás mellett személyes adatainak marketing célú kezeléséhez is hozzájárult, akkor a jelen tájékoztató ’Direkt Marketing’ fejezete is irányadó.

 

4. Az adatkezelés időtartama Az ajánlatkéréssel kapcsolatos személyes adatait az ajánlatkéréstől számított 190 napig kezeljük.

 

5. Az adatok címzettjei Mivel az ajánlatkérés teljesítéséhez szükséges, ezért személyes adatait továbbítjuk az illetékes márkakereskedő, illetve márkaszervíz felé.

 

BEJÖVŐ KAPCSOLATFELVÉTEL

INGYENES REKLÁMANYAGOK IGÉNYLÉSE

 

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok • az Ön vezeték- és keresztneve • az Ön email címe • az Ön telefonszáma

Gépjárműadatok • Alvázszám • Típus

Egyéb adatok • Finanszírozással kapcsolatos érdeklődés esetén pénzügyi helyzetre vonatkozó adatok • Az Ön megkeresésében foglalt mindenkori személyes adatnak minősülő információk

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem tudjuk az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételt fogadni, illetve Önnel kommunikálni.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja Az adatkezelés célja, hogy válaszolhassunk az Öntől érkező különféle megkeresésekre (érdeklődés, katalógus kérés, online szervíz-bejelentkezés stb.) akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül.  Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha Ön a velünk való kapcsolatfelvétellel kapcsolatos hozzájárulás mellett személyes adatainak marketing célú kezeléséhez is hozzájárult, akkor a jelen tájékoztató ’Direkt Marketing’ fejezete is irányadó.

4. Az adatkezelés időtartama Adatait az ügyfélkapcsolat, ill. egyéb jellegű kommunikáció időtartama alatt kezeljük.

5. Az adatok címzettjei Ha az adott érdeklődés megválaszolásához vagy kérés teljesítéséhez szükséges, adatait továbbítjuk az illetékes márkakereskedő/márkaszerviz, illetve gyártó felé. Ha a kapcsolatfelvétel célja valamilyen termék vagy szolgáltatás igénylése (pl. szervizkártya), az adott termék előállításához igénybe vett megbízottjainknak vagy alvállalkozóinknak továbbítjuk az adatokat. Ha az érdeklődés finanszírozási kérdéseket is érint, az adatokat továbbítjuk pénzügyi szolgáltató partnereink felé.

 

PÉNZMOSÁS-MEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSEK

 

1. A kezelt adatok köre A pénzmosás elleni törvény (azaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. tv., a „Pmt.”) szerinti ügyfél-átvilágításhoz a Pmt-ben előírt adatok és okiratmásolatok.

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Ha Ön nem adja meg a szükséges személyes adatait, nem tudjuk a Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket végrehajtani, amely esetben az érintett ügyfélre vonatkozóan kötelesek vagyunk megtagadni az ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül művelet végzését, üzleti kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy kötelesek vagyunk megszüntetni a vele fennálló üzleti kapcsolatot.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja Az adatkezelés célja, hogy eleget tegyünk a Pmt.-ben előírt jogi kötelezettségeinknek. Az adatkezelés jogalapja a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

4. Az adatok címzettjei A Pmt. által meghatározott esetekben vagy hatósági megkeresés esetén a Pmt. szerinti hatóságok részére teljesítünk adatszolgáltatást vagy teszünk bejelentést.

 

SAJTÓKAPCSOLATOK

 

1. A kezelt adatok köre • az Ön vezeték- és keresztneve • az Ön email címe • az Ön telefonszáma • az Ön lakcíme • az Ön által képviselt sajtótermék

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Ha Ön nem adja meg szükséges adatait, nem áll módunkban munkáját segíteni sajtókapcsolati kommunikációval.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja Az adatkezelés célja, hogy sajtómeghívókat, sajtóközleményeket küldhessünk Önnek, illetve követhessük a sajtóautópark használatát. Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges. Ennek lényege, hogy az üzleti, marketing és PR tevékenységünkhöz fűződő érdekünk elsőbbséget élvez és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

4. Az adatkezelés időtartama Személyes adatait azt követő 30 napon belül töröljük, hogy tudomásunkra jutott, hogy az Ön újságírói státusza megszűnt.  

 

ÁLLÁSAJÁNLATRA JELENTKEZŐK

 

1. A kezelt adatok köre

Kapcsolattartási adatok • az Ön vezeték- és keresztneve • az Ön postacíme • az Ön emailcíme • az Ön telefonszáma

• végzettségek, korábbi munkahelyek, tapasztalat • adott esetben a jelenlegi vagy korábbi bérezésével kapcsolatos adatok • önéletrajzában, motivációs levelében vagy a felvételi eljárás során más módon közölt, személyes adatnak minősülő bármely további információ

2. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei Az adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk jelentkezését feldolgozni és azzal kapcsolatban visszajelzést adni.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegye számunkra az adott munkakör tekintetében a kiválasztási folyamat lebonyolítását, meggyőződhessünk az Ön alkalmasságáról a meghirdetett állásra és eldönthessük, kinek teszünk szerződéskötési ajánlatot. Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik. Hozzájárulását Ön az állásra jelentkezés útján, illetve a felvételi eljáráson való részvétellel nyilvánítja ki.

4. Az adatkezelés időtartama Sikertelen pályázat esetén adatait a kiválasztási folyamat befejezésétől számított 30 napig kezeljük. Sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésétől adatait a külön munkavállalói adatkezelési tájékoztató szerint kezeljük.