MEGTEKINTÉS

FINANSZÍROZÁSI AJÁNLATOK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Ismerje meg részletesen a zártvégű pénzügyi lízing konstrukció jellemzőit. Tekintse meg a finanszírozás igénybevételének részleteit is.
ZÁRTVÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING

A lízing futamidejének végén, az utolsó lízingdíj kifizetésével a lízingelt eszköz a lízingbe vevő tulajdonába kerül.

 

Forint alapú zártvégű pénzügyi lízing konstrukciós ajánlatunk rendkívül kedvező, egyben kiszámítható és biztonságos.

 

A 36-84 hónap közötti széles futamidő-választék tökéletes rugalmasságot biztosít.

 

Forint alapú fix kamatozású finanszírozás esetén nincs kamatkockázat, így az biztonságos és kiszámítható.

 

A finanszírozás teljes futamideje alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges.

 
 

ÚJ DS 3

Művészien kifinomult, kompakt SUV, melynek vezetési komfortja minden bizonnyal lenyűgözi majd.
Elérhető benzines, dízel, vagy tisztán elektromos hajtással.

 
 

 ÚJ DS 7

 
 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A FINANSZÍROZÁSRÓL

Kiknek ajánljuk finanszírozási termékeinket?

- 18. életévét betöltött cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy (23 év alatt kezes szükséges). - Magyarországon bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások, egyéni vállalkozó.

 

Milyen járműveket finanszírozunk?

 • Minden új DS személygépjárművet.
 • Bármely olyan használt személygépjárművet, amely eleget tesz az alábbi feltételeknek:

- érvényes, terheletlen forgalmi engedéllyel, ill. törzskönyvvel rendelkezik. 
- a gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor legfeljebb 16 év lehet.
- a futamidő végén a személygépjármű kora nem lépheti túl a 18 évet.

 

Mit kínálunk Önnek?

- Kedvező fix vagy változó kamatozású pénzügyi lízing konstrukciók forint alapon új és használt személygépjárművekre 

- Széles futamidő választék 

- Beépített CASCO biztosítási termékválaszték 

- Finanszírozás CASCO biztosítással vagy anélkül

 

Választható finanszírozási konstrukciók:

- Természetes személyek: zártvégű pénzügyi lízing.- Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek): zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing

 

Finanszírozási konstrukciók jellemzői:

 • A pénzügyi lízingek esetében a futamidő végéig a Finanszírozó (a Lízingbeadó) tulajdonában marad a finanszírozott eszköz.
 • Nyíltvégű pénzügyi lízing esetében az eszköz a futamidő végéig szintén a Finanszírozó (a Lízingbeadó) tulajdonában lesz, azonban a futamidő végén a Lízingbevevő az alábbi lehetőségek közül választhat:

             - maradványértéken megvásárolhatja, így a tulajdonába kerül az eszköz - megjelöl egy harmadik felet, aki a maradványérték megfizetését követően a tulajdonjogot megszerezheti; vagy 
            - visszaadja a Finanszírozónak a lízingelt eszközt.


Saját erő:

- Zártvégű pénzügy lízingnél a saját erő a bruttó vételár 20%-ától,

- Nyíltvégű pénzügyi lízingnél a saját erő (a nettó vételár + a REG adó) 20%-ától


Kamatozás módja:

 •  változó kamatozás
 •  fix kamatozás

 

Futamidő:

Változó kamatozás esetén: 

 •   természetes személyek esetén 12 – 84 hónap 
 •  jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén a maximális futamidő 96 hónap

 

Fix kamatozás esetén:

 • minimum 36 hónap maximum 60 hónap

 

Finanszírozás devizaneme: magyar forint

A finanszírozás további feltételeiről a Merkantil Bank Zrt. Általános Lízingfeltételeiből és Hirdetményeiből tájékozódhat, a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén (1051 Budapest, József Attila utca 8.).

 

A finanszírozás igénybevételének egyéb feltételei:

A szerződés futamideje alatt a gépjárműre teljes körű casco biztosítás fenntartása szükséges. Kivételt képeznek ez alól a casco mentes konstrukciók.

 

Biztosítási feltételek:

Normál (casco köteles) konstrukció: a lízingbevevő köteles a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítás megkötni, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra, valamint az önrészesedés mértéke 30%-os kiemelt első lízingdíj alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a, 30%-os kiemelt első lízingdíj esetében és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a lízingbevevőt terheli. A biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint finanszírozó és a gépjármű tulajdonosa.
 

- Beépített casco-s konstrukció: a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a Finanszírozó köt meg a biztosítóval a finanszírozás futamideje lejárta időpontjáig terjedő hatállyal. A lízingbevevő a Finanszírozó által megkötött casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik. A casco biztosítás díja kamatban kerül megfizetésre. Az éves induló ügyleti kamat mértéke annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy az ügyleti kamat magában foglalja a lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje teljes időtartamára számított biztosítási díját is. A lízingbevevő, mint társbiztosított a finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel.
 

- Casco-mentes konstrukció : az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen, a fentebb említett más konstrukciókhoz képest magasabb ügyleti kamatozású konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén saját költségén helyt kell állnia a finanszírozó, mint tulajdonos felé a gépjárműben bekövetkező károkért a szerződés szerinti tartozásának erejéig.
 

Hitelbiztosítéki nyilvántartás:A finanszírozási szerződés megkötésekor a Finanszírozónak be kell jegyeznie többek között a lízingbeadás tényét a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás (HBNY) rendszerébe. Ehhez a bejegyzéshez az Ügyfél részéről érvényes HBNY-be történő regisztráció szükséges. A regisztráció érvényesítéséhez szükséges személyes azonosítást – az Ügyfél költségére – közjegyző előtt kell megtenni. Az Ügyfélnek a regisztrált adatait tartalmazó Azonossági nyilatkozatot és a közjegyzői Tanúsítványt a folyósításig meg kell küldenie a Finanszírozó részére.

A HITELMINŐSÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

MAGÁNSZEMÉLYEK

 

Alapdokumentumok:

Személy azonosító igazolvány

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Gépjárművezetői engedély

Adó és TAJ kártya

Munkáltatói jövedelemigazolás vagy a legutóbbi két hónapra vonatkozó bankszámla kivonat, amely tartalmazza a jövedelem átutalását, vagy  - a legutóbbi adóévre vonatkozó NAV által kibocsátott jövedelemigazolás

 

 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK

 

Alapdokumentumok:

magánszemélyeknél szükséges iratok,

vállalkozói igazolvány vagy NAV által kibocsátott adószámmal ellátott nyilvántartásba vételt igazoló okirat

30 napnál nem régebbi NAV folyószámla kivonat

 

 

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

 

Alapdokumentumok:

30 napnál nem régebbi cégkivonatal

áírási címpéldány a szerződés aláíróktól

az eljárni jogosult személy személyi okmányai

30 napnál nem régebbi NAV folyószámla kivonat

előző évi mérleg és eredménykimutatás

 

Tudnivalók a megfontolt döntéshez

Javasoljuk természetes személy ügyfeleknek, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is.A megalapozott döntéshez segítséget nyújthat a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztatója az ott szereplő termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások (pl.: hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell).

A HITELSZERZŐDÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

MAGÁNSZEMÉLYEK

 

Magyarországon kiállított érvényes vezetői engedély oldalainak másolata. Vezetői engedély hiányában a Magyarországon kiállított, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél személyi adatokat tartalmazó oldalainak másolata. Amennyiben a hitelkérelmező nem rendelkezik vezetői engedéllyel, a gépjárművet ténylegesen vezető személy készfizető kezesként történő bevonása szükséges.
 

Hiánytalanul kitöltött, magánszemélyekre vonatkozó kölcsönszerződés és opciós szerződés vagy pénzügyi lízingszerződés
 

Az okmányok másolására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
 

Az alábbi dokumentumok közül legalább egynek a benyújtása szükséges:

jövedelemigazolás

legutóbbi két hónapra vonatkozó bankszámlakivonat, amely tartalmazza a jövedelem vagy nyugdíj átutalást is

APEH által kibocsátott – legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó – „APEH jövedelemigazolás”

nyugdíj szelvény és nyugdíjigazolvány

 

 

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK

Magyarországon kiállított érvényes vezetői engedély oldalainak másolata. Vezetői engedély hiányában a Magyarországon kiállított, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél személyi adatokat tartalmazó oldalainak másolata. Amennyiben a hitelkérelmező nem rendelkezik vezetői engedéllyel, a gépjárművet ténylegesen vezető személy készfizető kezesként történő bevonása szükséges.

 

Hiánytalanul kitöltött, egyéni vállalkozókra vonatkozó kölcsönszerződés és opciós szerződés vagy pénzügyi lízingszerződés
 

Az okmányok másolására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
 

Legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó teljes adóbevallás

 

 

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK

 

A cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya, valamint Magyarországon kiállított, érvényes vezetői engedélyének másolata. Vezetői engedély hiányában a Magyarországon kiállított, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél személyi adatokat tartalmazó oldalainak másolata.
 

Hiánytalanul kitöltött, társas vállalkozásokra vonatkozó kölcsönszerződés és opciós szerződés vagy pénzügyi lízingszerződés
 

Az okmányok másolására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
 

Legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás

Ez is érdekelheti

Szervizszolgáltatási szerződések

Nyugalom, a garancia lejáraa után is

DS Casco+

Teljes körű DS Casco+ extra fedezetekkel, új- és használtautóra
LE CRÉDIT BAIL LOCATION
De nombreux services associés au leasing
Choisir la LLD pour financer votre voiture neuve vous donne accès à un large choix de services associés.

Ceux-ci restent facultatifs et peuvent répondre à vos besoins spécifiques. Lorsque vous en choisissez, ils viennent s’ajouter directement à votre loyer mensuel.

Les services associés à la location longue durée comprennent par exemple : une assurance, et / ou une extension de garantie véhicule neuf. Vous pouvez aussi bénéficier de la prestation « entretien et maintenance » qui vous permet de rouler en toute sérénité avec une assistance 24h/24 et 7j/7.
Pourquoi opter pour la location avec option d'achat (LOA) pour sa voiture ? 

Profitez d'une formule de location qui vous permet de devenir propriétaire du véhicule en levant l'option d'achat à la fin du financement ou à tout moment dès la fin de la 1ère année de location.

Solution de financement sur-mesure, la LOA automobile offre de nombreux avantages :

 

 • Des loyers adaptés à votre usage d'une durée de 36 à 60 mois
 • Une solution de financement avec ou sans apport personnel
 •  La possibilité d’acheter le véhicule après le 12ème loyer ou en réglant à la fin de contrat grâce à l’option d’achat
Des services supplémentaires

Vous avez la possibilité d’ajouter différents services afin de couvrir tous vos besoins et de les intégrer à votre mensualité.

Parmi les services associés à la LOA, vous pouvez opter pour :

 

 • une assurance complémentaire,
 • une extension de garantie véhicule neuf,
 • ainsi que différentes prestations d’entretien et de maintenance du véhicule

Ainsi, DS Automobiles vous propose une large gamme de contrats de service après-vente.

LE CRÉDIT CLASSIQUE
Avec un crédit classique, l'achat de votre DS est simplifié.

Vous pouvez acquérir votre DS immédiatement tout en la finançant jusqu'à 100 % de son prix de vente.

 

 • Choisissez la durée de votre crédit de 12 à 72 mois, adaptable, avec paliers et ballon final
 • Déterminez le montant de vos mensualités en fonction de vos capacités de remboursement et de votre budget.
 • Ajoutez, selon vos besoins, différents services qui seront intégrés à votre mensualité